વુમન ડે ના દિવસે તાલુકા આરોગ્ય દ્વારા જન્મેલ છોકરી ને બેબી કીટ અને ચાંદી નો સિક્કો ભેટ માં આપેલ Back