શ્રી દેવરાજભાઇ મોહનભાઇ શેટા અને નાનુભાઈ પ્રેમજીભાઈ મોણપરા – સુરત