ચતુર્થ – સહ્સસ્ત્રદિન માનવસેવા મહાયજ્ઞ મહોત્સવ (તારીખ :- 03/11/2022)