સ્વામી શ્રી નિર્દોષાનંદજી માનવસેવા હોસ્પિટલ – ટીંબી દ્વારા કાર્યરત વિભાગો ની ઝાંખી આપતો વિડીયો 2023