હોસ્પિટલ ના આંખ વિભાગ માં 6 વર્ષીય બાળક નો બાળ મોતિયા નું સફળ ઓપેરશન